Υγρομόνωση - Στεγάνωση δώματος

Έργο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν εργασίες Υγρομόνωσης και Στεγάνωσης δώματος.